تماس

روزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول: محمدعلی وکيلی
تلفن: ۸۸۹۷۵۷۱۰ – ۸۸۹۸۶۶۱۲
نمابر: ۸۸۹۷۵۷۰۹
سازمان آگهی‌ها: ۰۹۱۲۳۴۰۹۶۱۴
سازمان شهرستان‌ها: ۸۸۹۵۴۷۴۱ – ۸۸۹۸۶۶۱۲
سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۰۰۰۴۰۴۰۰۰
چاپ: روزتاب – ۴۴۵۴۵۰۷۶
توزیع: شرکت پیام رسان پیروز – ۶۶۲۶۵۰۰۹
نشانی: تهران، زرتشت غربی نرسيده به بيمارستان مهر، پلاک ۵۶ طبقه همکف