پیام دکتر محمدعلی وکیلی

دوشنبه 18 ژانویه 2016

دوستان وعزيزان همراه سلام زبان ازبيان احساس خويش نسبت به زحمات ومحبتتان به اين حقير عاجزاست سوء تفاهم ايجادشده به فضل اللهي وعدالت بزرگان رفع، و همگي دست دردست هم براي مشاركت حداكثري مصمم ترازگذشته اين راه راتاوصول نتيجه ادامه خواهيم داد.
محمدعلي وكيلي

دیدگاه ها