دی ۲۸, ۱۳۹۴ / اخبار نگارخانه

پیام دکتر محمدعلی وکیلی

دوستان وعزيزان همراه سلام زبان ازبيان احساس خويش نسبت به زحمات ومحبتتان به اين حقير عاجزاست سوء تفاهم ايجادشده به فضل اللهي وعدالت بزرگان رفع، و همگي دست دردست هم براي مشاركت حداكثري مصمم ترازگذشته اين راه راتاوصول نتيجه ادامه خواهيم داد.
محمدعلي وكيلي