پیام تشکر محمدعلی وکیلی بعد از ترخیص از بیمارستان

جمعه 14 اکتبر 2016

بسمه تعالي

در اين چندروزكه به دليل عارضه شيميايی دربيمارستان بستري بودم موردلطف وتفقد دوستان وعزيزان قرارگرفتم وحقيرراشرمنده محبت هاي خويش قراردادند.

 ضمن تشكر وآرزوي توفيق جبران، سلامتي همگان را ازخداوند خواهانم.

فرصت راغنيمت شمرده ازتلاش هاي مجدانه پزشكان, مديريت وكاركنان وپرستاران سخت كوش بيمارستان ساسان نهايت تشكر را دارم.

خوشبختانه باتشخيص تيم پزشكي ادامه درمان رادرمنزل خواهم داشت. همچنان محتاج دعاي شماعزيزان هستم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها