روزنامه‌ها نباشند، حقه‌بازی ابزار موفقیت می‌شود

جمعه 14 اکتبر 2016

نوآوران – روزنامه‌ها در همه کشورهای دنیا از جمله شاخص‌های توسعه و زیست مدرن هستند.

در شرایط کنونی، دنیا و زیست، مدرن شده است. روزنامه نیز همچون آب‌و‌هوا جزء لازم این زیست هستند. چنان‌چه اگر نباشند نشان از نبود زیست‌مدرن است و اگر باشند گواه منطبق بودن تکس و کانتکس است. درواقع می‌توان گفت روزنامه، تکسِ کانتکس مدرن امروزی است. به همین جهت کشوری که داعیه توسعه‌یافتگی دارد باید دارای روزنامه‌هایی با محتوای مناسب و همچنین تیراژ درخور باشد. از نظر زیست اجتماعی در جامعه‌ای به سر می‌بریم که روزنامه‌ها نقش بسیار مهمی در خودنگهداری اجتماعی دارند. درحقیقت روزنامه‌ها نقش خویشتن‌نگهداری، جامعه‌نگهداری و جامعه‌پذیری را به نحو احسن ایفا می‌کنند که در صورت نبودشان به جرأت می‌توان گفت که وضعیت جامعه ایران به مراتب بدتر از این می‌شود.

البته باید اذعان کرد که روزنامه‌ها اکنون در ایران از شرایط ایده‌آلی برخوردار نیستند، چراکه اگر وضعیت مناسبی برقرار بود دنیایمان بهتر از این بود.

روزنامه‌ها موجب می‌شوند دنیا را از پس دیوارهای شیشه‌ای ببینیم که بدون روزنامه‌ها دیواره‌های زندگی اجتماعی شیشه‌ای است اما با وجود مطبوعه‌‌های چاپی دیوار نظام اجتماعی، شیشه‌ای می‌شود.

پرواضح است در شرایطی که دیواره‌های زندگی جمعی شیشه‌ای باشد، امنیت بر صاحبان خانه که همان مردم هستند، حاکم می‌شود.همچنین عدالت در آن جامعه ملموس و احساسی روزافزون خواهد بود. در حالی که در خانه‌هایی با دیوارهای بتنی، احساس خودیت و دیگرستیزی و بغض نسبت به اهالی پشت دیوار احساس اصلی خواهد بود. از‌این‌رو همین مقدار روزنامه‌های شاخ شکسته هم عامل تحمل‌پذیری وضعیت کنونی است و همچنین شفافیت و صداقت‌نمایی موجود مدیون مطبوعات و جامعه‌ رسانه‌ای است. اگر همین هم نباشد؛ دروغ، سکه رایج می‌شود. نفاق، ابزار پیش‌برنده خواهد بود و حقه‌بازی، نیرنگ و خدعه، ابزاری برای موفقیت به حساب می‌آید. بنابراین میزان پاسخگویی و یا حداقل تظاهر اهالی قدرت به نقدپذیری، مدیون فضای گفتمانی است که مطبوعات حاکم می‌کنند. البته تا رسیدن به مطبوعات آزاد و تأثیرگذار فاصله بسیار معناداری داریم و آرزو می‌کنیم که به این جایگاه دست یابیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها