مهر ۲۳, ۱۳۹۵ / اخبار

پیام تشکر محمدعلی وکیلی بعد از ترخیص از بیمارستان

بسمه تعالي در اين چندروزكه به دليل عارضه شيميايی دربيمارستان بستري بودم موردلطف وتفقد دوستان وعزيزان قرارگرفتم وحقيرراشرمنده محبت هاي خويش قراردادند.  ضمن تشكر وآرزوي توفيق جبران، سلامتي همگان را ازخداوند خواهانم. فرصت راغنيمت شمرده ازتلاش هاي مجدانه پزشكان, مديريت وكاركنان وپرستاران سخت كوش بيمارستان ساسان نهايت تشكر را دارم. خوشبختانه باتشخيص تيم پزشكي ادامه …